شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » I Believe In The Man In The Sky-ترجمه

I Believe In The Man In The Sky-ترجمه

I Believe In The Man In The Sky

من به مردی که در آسمان است ایمان دارم

(The steps that lead to any church

گا م هایی که به هر پرستشگاهی منتهی میشوند

Form a stairway to a star

از پلکانی که به ستارگان می رسند

They’re part of God and should be trod

جزئی از پروردگارند و باید پیموده شوند

More often than they are)

بسیار بیش از آنچه هستند

I believe in the man in the sky

من به مردی که در آسمان است ایمان دارم

I believe with His help I’ll get by

من ایمان دارم که با کمک او به پیش خواهم رفت

My footsteps may falter

ممکن است گامهایم بلغزند

My eyes may grow dim

ممکن است چشمانم رو به تاری روند

But He’s my Gibralter

اما او مامن استوار من است

I’m trusting in Him

من به او عتماد دارم

* Though a sparrow is all I may be

اگر چه ممکن است گنجشکی بیش نباشم

On me He will still keep an eye

او هنوز به من نگاه خواهد کرد (مراقبم خواهد بود)

Yes I’m singing His praise

بله من در حال خواندن آواز نیایش او هستم

Till the end of my days

تا آخرین روزهای زندگیم

I believe in the man in the sky

من به مردی که در آسمان است ایمان دارم

(Though a) sparrow (is all I may be) sparrow am I

اگر چه ممکن است گنجشکی بیش نباشم

(On me He will still keep an eye) Keep an eye

او هنوز به من نگاه خواهد کرد (مراقبم خواهد بود)

Yes I’m singing His praise

بله من در حال خواندن آواز نیایش او هستم

Till the end of my days

تا آخرین روزهای زندگیم

I believe in the man in the sky

من به مردی که در آسمان است ایمان دارم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

I-Believe-In-The-Man-In-The-Sky

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1344
Scroll to top