شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Hurt -ترجمه

Hurt -ترجمه

Hurt

آزرده

 

I’m so hurt to think that you lied to me

من بسیار آزرده ام از فکر کردن به اینکه تو به من دروغ گفتی

I’m hurt way down deep inside of me

من آزرده ام، ناراحت از اعماق وجودم

You said our love was true

تو میگفتی عشق ما حقیقیست

And we’ll never, never part

و هرگز، هرگز از هم جدا نخواهیم شد

Now you’ve got someone new

حالا دیگری را یافته ای

And it breaks my heart

و این قلبم را میشکند

I’m hurt, much more than you’ll ever know

من آزرده ام، بسیار بیشتر از آنچه تاابد درکش کنی

Yes darling, I’m so hurt

بله محبوبم،. بسیار آزرده ام

Because I still love you so

زیراکه هنوز دوستت میدارم

but Even though you hurt me

اما اگرچه تو مرا آزردی

Like nobody else could ever do

آنچنانی که هرگز کسی چنین نکرده بود

I would never hurt, hurt you

من هرگز، آزارت نخواهم داد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Hurt

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1344
Scroll to top