شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » His Latest Flame-ترجمه

His Latest Flame-ترجمه

His Latest Flame

آخرین محبوب او

A very old friend came by today

دوستی بس قدیمی امروز به دیدنم آمد

‘Cos he was telling ev’ryone in town

زیرا میخواست به هر کسی در شهر بگوید

Of the love that he just found

در باره محبوبی که به تازگی یافته

And Marie’s the name of his latest flame

و مری نام آخرین محبوب اوست

He talked and talked and I heard him say

او میگفت و میگفت و من می شنیدم

That she had the longest blackest hair

که او سیاهترین و بلندترین گیسوان را دارد

The prettiest green eyes anywhere

و زیباترین چشمان سبز در عالم را

And Marie’s the name of his latest flame

و مری نام آخرین محبوب اوست

* Though I smiled the tears inside were a-burnin’

اگرچه لبخند بر لب لیکن آتش اشکی در درون داشتم

I wished him luck and then he said goodbye

برایش خوشبختی آرزو کردم و او خدا حافظی کرد

He was gone but still his words kept returnin’

او رفته بود ولی هنوز حرفهایش در ذهنم مرور می شد

What else was there for me to do but cry

چه کار میتوانستم بکنم جز گریستن

** Would you believe that yesterday

آیا باور میکنی که دیروز

This girl was in my arms and swore to me

همین دختر در آغوش من قسم خورد

She’d be mine eternally

که تا ابد از آن من باشد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

 

(Marie's-The-Name)-His-Latest-Flame

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1344
Scroll to top