شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Give Me the Right-ترجمه

Give Me the Right-ترجمه

Give Me the Right

این حق را به من بده

Give Me th Right
Give me the right

این حق را به من بده
To hold you tonight

که امشب تو را در بر گیرم
The tears that I’ve cried over you

اشکهایی که بخاطرت ریخته ام
Give me the right
این حق را به من بده
You can’t say no

تو نمی توانی بگویی نه
When I need you so

وقتی که تا این حد به تو نیاز دارم
I want you back in my arms

می خواهم به آغوشم باز گردی
Give me the right
این حق را به من بده
If you looked deep in your heart

اگر خوب به قلبت بنگری
Like I looked into mine

همانگونه که من به قلبم نگریستم
You’ll find that nothing has changed

تو خواهی فهمید که هیچ چیز تغییر نکرده
Our love was there all the time
عشق ما همیشه آنجا است
Why make me plead

چرا مرا وادار به التماس میکنی؟
For something you need

در حالی که خود نیز به آن نیاز داری
I want to bring back the thrill

من میخواهم هیجانات را باز گردانم
Give me the right
Give me the right

این حق را به من بده
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Give-Me-The-Right

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1232
Scroll to top