شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Doin ‘ The Best I Can-ترجمه

Doin ‘ The Best I Can-ترجمه

Doin ‘ The Best I Can
بهترین کاری که در توانم هست

Doin'-The-Best-I-Can

I gave my heart
قلبم را دادم
I gave my love
عشقم را دادم
Oh ho, my darlin’
آه محبوب من
I am true
من صادقم
Doin’ the best
بهترین (کار) را انجام میدهم
The best I can
(the best I can)
بهترین (کار) که در توانم است
But it’s not good enough for you
اما این برای تو کافی نیست
(for you)
برای تو
I tried so hard
من بسیار تلاش کردم
So hard to please
بسیار برای خشنود کردن تو
Oh ho, my darlin’
آه محبوب من
What more can I do?
بیش از این چه میتوانم بکنم؟
Doin’ the best
بهترین (کار) را انجام میدهم
The best I can
(the best I can)
بهترین (کار) که در توانم است
But it’s not good enough for you
اما این برای تو کافی نیست
(for you)
برای تو
You know I was the kind who’d run
می دانی که همواره میشتافتم
Any time you’d call
هر گاه که مرا صدا میزدی
I guess I was the only one
حدس میزنم که من تنها کسی بودم
Who didn’t mind at all
که هر چیز دیگری برای او بی اهمیت بود
I’ll be a dreamer
رویا پردازی خواهم بود
I’ll be a fool
یا که دیوانه ای
Oh ho, my darlin’
آه محبوب من
My whole life through
در تمام طول زندگی خویش
Doin’ the best
بهترین (کار) را انجام میدهم

The best I can
(the best I can)
بهترین (کار) که در توانم است
But it’s not good enough for you
اما این برای تو کافی نیست
(for you)
برای تو

Doin’ the best
بهترین (کار) را انجام میدهم
The best I can
(the best I can)
بهترین (کار) که در توانم است
But it’s not good enough for you
اما این برای تو کافی نیست

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

doin-the-best-i-can

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1278
Scroll to top