شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Can ‘t Help Falling in Love- ترجمه

Can ‘t Help Falling in Love- ترجمه

Can ‘t Help Falling in Love
نمیتوانم عاشقت نباشم

Can'-t-Help-Falling-in-Love

 

Wise men say only fools rush in
مردان عاقل میگویند تنها دیوانگان به یکباره عاشق میشوند
But I can’t help falling in love with you
اما در توان من نیست که عاشقت نشوم
Shall I stay would it be a sin
آیا میتوانم با تو بمانم؟آیا ممکن است این گناهی باشد؟
If I can’t help falling in love with you
اگر در توانم نباشد که عاشقت شوم

* Like a river flows surely to the sea
همانگونه که رود بی تردید به دریا میریزد
Darling so it goes some things are meant to be
سرنوشت نیز چنین خواهد بود عزیزم چرا که بعضی چیزها مقدر شده اند
Take my hand, take my whole life, too
دستم را بگیر و تمام زندگی ام را نیز
For I can’t help falling in love with you
چرا که در توانم نیست که عاشقت نشوم

* Like a river flows surely to the sea
همانگونه که رود بی تردید به دریا میریزد
Darling so it goes some things are meant to be
سرنوشت نیز چنین خواهد بود عزیزم چرا که بعضی چیزها مقدر شده اند
Take my hand, take my whole life, too
دستم را بگیر و تمام زندگی ام را نیز
For I can’t help falling in love with you
چرا که در توانم نیست که عاشقت نشوم

For I can’t help falling in love with you
چرا که در توانم نیست که عاشقت نشوم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

cant-help-falling-in-love

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1347
Scroll to top