شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » bridge over troubled water – ترجمه

bridge over troubled water – ترجمه

bridge over troubled water
پلی بر فراز رود خروشان

Bridge-over-troubled-water

When you’re weary, feeling smalll
آنگاه که در مانده هستی و احساس ضعف می کنی.
When tears are in your eyes, I will dry them all
آنگاه که اشک از چشمانت جاریست , من خشکش خواهم کرد
I’m on your side. Oh, when times get rough
وقتی زمان سختی فرا می رسد من در کنار تو هستم
And friends just can’t be found
و دوستان را نتوانی یافت
Ah, like a bridge over troubled water
چون پلی بر فراز رود خروشان
I will lay me down
حفاظی برای تو خواهم بود
Oh,like a bridge over troubled water
چون پلی بر فراز رود خروشان
I will lay me down
حفاظی برای تو خواهم بود
When you’re down and out
آنگاه که مغموم و بی هدفی
When you’re on the street
آنگاه که سر گردانی
When evening falls so hard
آنگاه که شام تیره سایه می گسترد
I will comfort you
من تو را تسلی خواهم داد
I’ll take your part
من تو را پشتیبان خواهم بود
Oh, when darkness falls
آنگاه که تیرگی
And pain is all around
و درد (تورا) ا حاطه می کند.
Yeah, like a bridge over troubled water
بله مثل پلی بر فراز رود خروشان
I will lay me down
حفاظی برای تو خواهم بود.
Oh, like a bridge over troubled water
بله مثل پلی بر فراز رود خروشان
I will lay me down
حفاظی برای تو خواهم بود.
Sail on silvergirl
دختر نقره فام بادبانها را بر افراز
Sail on by
بر افراز
Your time has come to shine
زمان درخشش تو فرا رسیده است
All your dreams are on their way
تمام رویاهای تو در جریانند
See how they shine
ببین که چگونه می درخشند
Oh, if you need a friend (need a friend)
آه اگر دوستی بایدت
I’m sailing right. oh, behind
من درست در قفای تو باد بان بر افراشته ام.
Yeah, like a bridge over troubled water
بله مثل پلی بر فراز رود خروشان
I, I will ease your mind
من ذهن تو را آرام خواهم کرد.
Like a bridge over troubled water
چون پلی بر فراز رود خروشان
I will ease your mind
من ذهن تو را آرام خواهم کرد.

.

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

bridge-over-troubled-water

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1144
Scroll to top