شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Blueberry Hill -ترجمه

Blueberry Hill -ترجمه

Blueberry Hill
تپه بلو بری

Blueberry-Hill
I found my thrill on Blueberry Hill
من احساسات هیجان انگیزم را روی تپه بلو بری یافتم
On Blueberry Hill when I found you
روی تپه بلو بری آنگاه که تو را یافتم
The moon stood still on Blueberry Hill
ماه آنقدر روی تپه بلو بری ایستاد
It lingered until my dreams came true
و آنقدر تابید تا رویاهای من به حقیقت پیوست
* The wind in the willow played Love’s sweet melody
باد در بین درختان سرو نغمه شیرین را نواخت
But all of those vows we made
ولی آن عهد و پیمانی که بسته بودیم
Were never to be
هر گز پایدار نماند
** Tho’ we’re apart, you’re part of me still
اگر چه از هم جدا شده ایم ولی هنوز قسمتی از وجود منی
For you were my thrill on Blueberry Hill
چرا که روزی احساسات هیجان انگیز من روی تپه بلو بری بودی

.

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

blueberry-hill

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1341
Scroll to top