شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Blue Eyes Crying In The Rain – ترجمه

Blue Eyes Crying In The Rain – ترجمه

 

Blue eyes crying in the rain
چشمان غمگین در باران اشک میریزند

Blue-Eyes-Crying-In-The-Rain

In the twilight glow I see her
در نور سپیده دم او را دیدم
Blue eyes crying in the rain
چشمان غمگین در باران اشک میریزند
When we kissed goodbye and parted
وقتی ما یکدیگر را بوسیدیم و وداع گفتیم و از هم جدا شدیم
I knew we’d never meet again
میدانستم که دیگر یکدیگر را نمیبینیم
Love is like a dying ember
عشق ما مانند خاکستر نیمه جان است
Only memories remain
تنها خاطراتش بجای میماند
Through the ages I remember
بیاد میاورم که در تمام این دوران
Blue eyes crying in the rain
چشمان غمگین در باران اشک میریزند
Someday when we meet up yonder
روزی وقتی در دنیای دیگر یکدیگر را ببینیم
We’ll stroll hand in hand again
دست در دست هم دوباره قدم خواهیم زد
In a land that knows no parting
در سرزمینی که دیگر جدایی وجود ندارد
Blue eyes crying in the rain
Blue eyes crying in the rain
(Blue eyes crying in the rain)
(Blue eyes crying in the rain)
Blue eyes crying in the rain
Blue eyes crying in the rain
چشمان آبی در باران اشک شوق میریزند
چشمان آبی در باران اشک شوق میریزند
چشمان آبی در باران اشک شوق میریزند
چشمان آبی در باران اشک شوق میریزند
چشمان آبی در باران اشک شوق میریزند
چشمان آبی در باران اشک شوق میریزند

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

blue-eyes-crying-in-the-rain

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1255
Scroll to top