شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Blue Christmas- ترجمه

Blue Christmas- ترجمه

Blue Christmas
کریسمس غمگین

Blue-Christmas
I’ll have a blue Christmas without you
کریسمس غمگینی خواهم داشت بدون تو
I’ll be so blue just thinking about you
بسیار غمگین خواهم بود تنها با اندیشیدن به تو
Decorations of red on a green Christmas tree
آرایه های قرمز بر درخت سبز کریسمس
Won’t be the same dear if you’re not here with me
چه بی معنا خواهند بود اگر تو اینجا در کنارم نباشی
And when those blue snowflakes start fallin’
و هنگامیکه آن دانه برفهای غمگین شروع به باریدن میکنند
That’s when those blue memories start callin’
وقتی آن خاطرات غمگین صدایم میزنند
You’ll be doin’ all right with your Christmas of white
تو در کریسمس شاد خودتو چه سرخوش خواهی بود
But I’ll have a blue, blue, blue, blue Christmas
ولی من کریمس غمگین غمگین غمگینی خواهم داشت
I’ll have a blue Christmas, that’s certain
کریسمس غمگینی خواهم داشت تردیدی در این نیست
And when those blue hearaches start hurtin’
و آنگاه که آن غم جانفزا آزار قلبم را آغاز کند
You’ll be doin’ all right
تو چه سرخوش خواهی بود
With your Christmas of white
در کریسمس شاد خود
But I’ll have a blue, blue, blue, blue Christmas
ولی من کریمس غمگین غمگین غمگینی خواهم داشت
You’ll be doin’ all right with your Christmas of white
در کریسمس شاد خودتو چه سرخوش خواهی بود
But I’ll have a blue, blue, blue, blue Christmas
Ohhh I’ll have a blue, blue, blue, blue Christmas
ولی من کریمس غمگین غمگین غمگینی خواهم داشت

 

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

blue-christmas

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1248
Scroll to top