شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Almost -ترجمه

Almost -ترجمه

Almost

تقریبا

Almost

We almost shared a dream
ما تقریبا رویایی را قسمت کردیم
We almost made it as a team
تقریبا چون زوجی چنین کردیم
How nice it would have been.
چه زیبا میتوانست بود
We almost touched the stars
ما تقریبا ستارگان را لمس کردیم
And there stood heaven, almost ours
و گویی آسمان از آن ما بود
We were just outsiders looking in.
ما از بیرون نظاره گر درون بودیم
We had the chance to fal
ما فرصت عاشق شدن داشتیمl
But fate stepped in to end it all
اما پژمردگی آن را به پایان رهنمون کرد
Before it could begin.
پیش از آنکه آغاز شود
And if it’s true, you’re really going
و اگر حقیقت دارد که تو واقعا میروی
There’s nothing but goodbye to say
چیزی برای گفتن نیست جز بدرود
The saddest part of all is knowing
و غمگین ترین بخش داستان این است که:
We almost went all the way
ما تقریبا تمام راه را پیموده بودیم

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

almost

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1074
Scroll to top