شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » After Loving You -ترجمه

After Loving You -ترجمه

After Loving You
پس از دوست داشتن تو

After-Loving-You

But now after loving you, what else is there to do
و اکنون پس از دوست داشتن تو چه از من بر می آید؟
For honey, all the rest is just gonna have to be second best
چرا که محبوب من هر آنچه مانده بی اهمیت می نمایدم
I know I’ll go through life comparing her to you
می دانم که در زندگی کنکاش خواهم کرد و او را با تو قیاس
That’s ‘cos I’m no good, I’m no good to anyone
و از این روست که زین پس دوستم نمیدارند زین پس دوستم نمیدارند
after loving you
پس از دوست داشتن تو
* Your precious love cannot be erased by just another woman with a pretty face
عشق ارزشمند تو محو شدنی نیست با دیدن چهره زیبای زنی دیگر
And your memory, you know it will remain for it cannot be erased
و خاطره ی تو در وجودم باقی خواهد ماند چرا که پاک شدنی نیست
Other loves may come along, they can’t live up to you
عشقهای دیگر ممکن اسن حادث شوند لیک به پای عشق تو نمیرسند
That’s ‘cos I’m no good, I’m no good to anyone
و از این روست که زین پس دوستم نمیدارند زین پس دوستم نمیدارند
after loving you
پس از دوست داشتن تو
I said I’m no good, I’m no good to anyone
و میگویم که دوستم نمی دارند زین پس دوستم نمیدارند
after loving you
پس از دوست داشتن تو
I said I’m no good, I’m no good, I’m no good to anyone
و میگویم که دوستم نمیدارند دوستم نمیدارند دیگر دوستم نمیدارند
To anyone, to anyone, to anyone after loving you
هیچکس و هیچکس و هیچکس پس از دوست داشتن تو
That’s ‘cos I’m no good, I’m no good to anyone
و از این روست که دوستم نمیدارند زین پس دوستم نمیدارند
after loving you
پس از دوست داشتن تو

 

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

after-loving-you

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1324
Scroll to top