شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » A Little Less Conversation-ترجمه

A Little Less Conversation-ترجمه

A Little Less Conversation

کمی گفتگوی کمتر

A-Little-Less-Conversation

A little less conversation, a little more action please
کمی گفتگوی کمتر و کمی عمل بیشتر
All this aggravation ain’t satisfactioning me
اینهمه سختگیری مرا راضی نمیکند
A little more bite and a little less bark
کمی نفوذ بیشتر و کمی نزاع کمتر
A little less fight and a little more spark
کمی فریاد کمتر و کمی محبت بیشتر
Close your mouth and open up your heart and baby satisfy me
صحبتی نکن قلبت را بگشاو عزیزم مرا خشنود ساز
(Satisfy me) Satisfy me baby (Satisfy me)
عزیزم مرا خشنود ساز
Baby close your eyes and listen to the music
عزیزم چشمانت را ببند و به موسیقی گوش بسپار
Dig to the summer breeze
(موسیقی) تو را به نسیمی سوق میدهد
It’s a groovy night and I can show you how to use it
شبی عالی ا ست و من میتوانم به تو نشان دهم که چگونه از آن بهره ببری
Come along with me and put your mind at ease
با من بیا و فکرت را راحت کن
* A little less conversation, a little more action please
کمی گفتگوی کمتر و کمی عمل بیشتر
All this aggravation ain’t satisfactioning me
اینهمه سختگیری مرا راضی نمیکند
A little more bite and a little less bark
کمی نفوذ بیشتر و کمی نزاع کمتر
A little less fight and a little more spark
کمی فریاد کمتر و کمی محبت بیشتر
Close your mouth and open up your heart and baby satisfy me
صحبتی نکن قلبت را بگشاو عزیزم مرا خشنود ساز
(Satisfy me) Satisfy me baby (Satisfy me)
عزیزم مرا خشنود ساز
Come on baby I’m tired of talking ……….
زود باش عزیزم من از حرف زدن خسته ام
Grab your coat and let’s start walking ……..
کتت را بپوش و بیا قدم بزنیم
Come on, come on (come on, come on)
Come on, come on (come on, come on)
Come on, come on (come on, come on)
زود باش زود باش
Don’t procastinate, don’t articulate
تاخیر نکن – شمرده سخن نگو
Girl it’s getting late, you just sit ‘n wait around
دختر دیر میشود من از منتظر بودن خسته شده ام

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

a-little-less-conversation

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1074
Scroll to top