شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Woman Without Love"

Woman Without Love

Woman Without Love Her eyes tell the story so well چشمانش قصه را به خوبی بیان میکند She tries hard to hide او سخت در تلاش است که پنهان کند So little expected توقع خیلی کوچکش را Too often neglected, بیشتر اوقات از نظر فراموش شده A woman stripped of her pride زنی که چوب غرورش را میخورد Always so careful not to cry همیشه مراقب است که گریه نکند Not till I fall asleep تا زمانی که من بخواب روم And there in the si ...

Read more
Scroll to top