شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "The Last Farewell"

The Last Farewell

The Last Farewell There’s a ship lies rigged and ready in the harbour در بندرگاه کشتی بادبان برافراشته ای آماده حرکت است Tomorrow for old England she sails و فردا عازم سرزمین کهن انگلستان خواهد بود Far away from your land of endless sunshine بسیار دور از سرزمین آفتاب بی پایان تو To my land full of rainy skies and gales و به سرزمین من سرزمین آسمانهای بارانی و تند بادها And I shall be aboard that ship tomorro ...

Read more
Scroll to top