شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "The Girl Of My Best Friend"

The Girl Of My Best Friend

The Girl Of My Best Friend The way she walks آنگونه که او راه ميرود The way she talks آنگونه که او صحبت ميکند How long can I pretend? ديگر چقدر ميتوانم تظاهر کنم؟ Oh I can't help it آه ديگر در توانم نيست I'm in love with the girl of my best friend من عاشق نامزد بهترين دوستم هستم Her lovely hair او موهاي زيبايي دارد Her skin so fair او پوست لطيفي دارد I could go on and never end ميتوانستم ادامه دهم و هرگز تم ...

Read more
Scroll to top