شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "The Girl I Never Loved"

The Girl I Never Loved

The Girl I Never Loved The girl I never loved دختري که هر گز دوستش نداشتم Will never know I care هرگز نخواهد فهميد که علاقمندش بودم And all my dreams of her و تمام روياهاي من درباره او Are dreams I'll never share روياهايي است که من هرگز با او تقسيم نخواهم کرد Oh I want her and I need her اوه من او را ميخوام و به او نياز دارم And I know it might have been و ميدانم ممکن ابود اتفاق بيفتد But it ended long befo ...

Read more
Scroll to top