شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Take My Hand"

Take My Hand, Precious Lord

Take My Hand, Precious Lord * Precious Lord, take my hand دستم را بگیر ای پروردگار گرانقدر Lead me on, let me stand هدایتم کن تا توانم را از دست ندهم I am tired, I am weak and worn من خسته و ضعیف و فرسوده ام Through the storm, through the night در طول سختی در طول شب Lead me on to the light مرا به سمت نور هدایت کن Take my hand precious Lord, lead me home دستم را بگیر ای پروردگار گرانقدر مرا به سمت خانه هدایت ...

Read more
Scroll to top