شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Puppet On A String"

Puppet On A String

Puppet On A String   Ev'ry time you look at me هر گاه که نظری بر من می افکنی I'm as helpless as can be من به تمامی در مانده میشوم I become a puppet on a string به عروسکی بدل میشوم You can do 'most anything to me و تو هر آنچه خواهی با من توانی کرد All you do is touch my hand آنچه تو می کنی لمس دستان من است And your wish is my command وآنچه  می خواهی حکمرانی من است I become a puppet on a string لیک به عر ...

Read more
Scroll to top