شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Pocketful Of Rainbows"

Pocketful Of Rainbows

Pocketful Of Rainbows   I don't worry من نگران نمی شوم Whenever skies are grey above آنگاه که آسمان خاکستری است Got a pocketful of rainbows چرا که کیسه ای پر از رنگین کمان دارم Got a heart full of love و قلبی پر از عشق Mister heartache آقای دلشکستگی! I've found a way to make him leave راهی یافته ام که تو را از خود دور کنم Got a pocketful of rainbows چرا که کیسه ای پر از رنگین کمان دارم Got a star up my ...

Read more
Scroll to top