شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Peace In The Valley"

Peace In The Valley -ترجمه

  Peace In The Valley آرامش در دره       Well, I'm tired and so weary من خسته ام و خیلی کسل But I must go along اما باید ادامه دهم Till the Lord comes and calls, تا زمانی که خدا بیاید و صدایم کند. calls me away صدایم کند که باید بروم , oh yes آه - بله   Well the morning's so bright صبح خیلی روشنی است And the Lamb is the light و بره بسیار بشاش است   And the night, night is as bl ...

Read more

Peace In The Valley

 Peace In The Valley Oh well, I'm tired and so weary But I must go alone Till the lord comes and calls, calls me away, oh yes Well the morning's so bright And the lamp is alight And the night, night is as black as the sea, oh yes There will be peace in the valley for me, some day There will be peace in the valley for me, oh Lord I pray There'll be no sadness, no sorrow No trouble, trouble I see There will b ...

Read more
Scroll to top