شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Patch it up"

Patch it up- ترجمه

Patch it up   We've got to patch it up baby Before we fall apart at the seams عزیزم قبل از اینکه درزها از هم گسیخته بشه باید اونها رو وصله کنیم We've got to patch it up baby In the time we travel in our dreams عزیزم باید با هم آشتی کنیم، چونکه زمانش رسیده که با رویاهامون همقدم بشیم Let's go back and test it again بیا به گذشته برگردیم و دوباره امتحان کنیم One more ride is all I ask تنها چیزی که میخوام ی ...

Read more

Patch it up

Patch it up We've got to patch it up baby Before we fall apart at the seams We've got to patch it up baby In the time we travel in our dreams Let's go back and test it again One more ride is all I ask Get that feelin', that old feelin', it is here We can patch it up baby, We can patch it up baby, We can patch it up baby, Patch it up with all our dreams We can patch it up baby, Sweep out all the trouble of o ...

Read more
Scroll to top