شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "My Way"

My Way

My Way And now the end is near و حالا پایان نزدیک است And so I face the final curtain ومن با آخرین پرده نمایش روبرو شده ام. My friend, I'll say it clear دوست من آشکارا میگویم. I'll state my case of which I'm certain من موضوعم را که به آن اطمینان دارم شرح خواهم داد. I've lived a life that's full من زندگی کرده ام ، یک زندگی کامل I've travelled each and ev'ry highway من به همه کوره راهها سفر کرده ام And more, ...

Read more
Scroll to top