شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "My Way"

My Way-ترجمه

My Way راه من And now the end is near و حالا پایان نزدیک است And so I face the final curtain ومن با آخرین پرده نمایش روبرو شده ام. My friend, I'll say it clear دوست من آشکارا میگویم. I'll state my case of which I'm certain من موضوعم را که به آن اطمینان دارم شرح خواهم داد. I've lived a life that's full من زندگی کرده ام ، یک زندگی کامل I've travelled each and ev'ry highway من به همه کوره راهها سفر کرده ام And ...

Read more

My Way

My Way     And now the end is near So I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do And saw it through without exception I planned each charted course Each c ...

Read more
Scroll to top