شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "My Baby Left Me"

My Baby Left Me

My Baby Left Me   Yes, my baby left me بله عزیزم مرا ترک کرد Never said a word هر گز کلمه ای نگفت Was it something I done آیا من مسببش بودم Something that she heard? آیا او چیزی شنیده بود؟ * My baby left me, My baby left me, عزیزم مرا ترک کرد My baby even left me, عزیزم هم مرا ترک کرد Never said a word. هر گز کلمه ای نگفت Lord, I stand at my window حالا کنار پنجره ام ایستاده ام Wring my hands and cry, ...

Read more
Scroll to top