شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "My Baby Left Me"

My Baby Left Me -ترجمه

My Baby Left Me عزیزم مرا ترک کرد Yes, my baby left me بله عزیزم مرا ترک کرد Never said a word هر گز کلمه ای نگفت Was it something I done آیا من مسببش بودم Something that she heard? آیا او چیزی شنیده بود؟ * My baby left me, My baby left me, عزیزم مرا ترک کرد My baby even left me, عزیزم هم مرا ترک کرد Never said a word. هر گز کلمه ای نگفت Lord, I stand at my window حالا کنار پنجره ام ایستاده ام Wring my hand ...

Read more

My Baby Left Me

My Baby Left Me Yes my baby left me, never said a word. Was it something I done, something that she heard? My baby left me, my baby left me. My baby even left me, never said a word. Now I stand at my window, wring my hands and cry. I hate to lose that woman, hate to say goodbye. You know she left me, yes, she left me. My baby even left me, never said a word. Baby, one of these mornings, Lord, it won't be lo ...

Read more
Scroll to top