شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Mama Liked The Roses"

Mama Liked The Roses- ترجمه

Mama Liked The Roses مادر شیفته گلهای سرخ بود   Oh, mama liked the roses she'd grow 'em in the yard آه مادر شیفته گلهای سرخ بود و در باغچه کوچکمان آنها را می کاشت But Winter always came around and made the growin' 'way too hard اما همیشه زمستان فرا می رسید و رشد آنها را چه دشوار میکرد Oh, mama liked the roses and when she had the time آه مادر شیفته گلهای سرخ بود و وقتی مجالی داشت She'd decorate the liv ...

Read more
Scroll to top