شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Want to Be Free"

I Want to Be Free

I Want to Be Free   There's no joy in my heart, only sorrow هیچ شعفی در قلبم نیست – فقط اندوه And I'm sad as a man can be و من تا آن حد غمگینم که یک مرد میتواند باشد I sit alone in the darkness of my lonely room من به تنهایی در تاریکی اتاق تنهایم نشسته ام And this room is a prison to me و این اتاق برای من یک زندان است * I look out my window and what do I see به بیرون پنجره نگاه میکنم و چه میبینم؟ I see ...

Read more
Scroll to top