شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Home Is Where the Heart Is"

Home Is Where the Heart Is

Home Is Where the Heart Is Home is where the heart is خانه آنجاست که قلبم آنجاست And my heart is anywhere you are و قلبم همانجاست که تو باشی Anywhere you are is home هر کجا تو باشی خانه همانجاست I don't need a mansion on a hill مرا به عمارتی بر فراز تپه ای نیاز نیست That overlooks the sea که چشم اندازی به دریا داشته باشد Anywhere you're with me is home هر کجا با من باشی خانه همانجاست * Maybe I'm a rolling s ...

Read more
Scroll to top