شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Green Green Grass of Home"

Green Green Grass of Home – ترجمه

Green Green Grass of Home چمن سبز سبز خانه   The old home town looks the same موطن قدیمی ما همانگونه که بود به نظر میرسد As I step down from the train وقتی که از قطار پیاده میشوم And there to meet me, is my mama and papa و پدر و مادرم آنجا به دیدنم می آیند Down the road I look, and there runs Mary به پایین جاده می نگرم و مری را میینم که به طرفم میدود Hair of gold and lips like cherries با موهایی به رنگ ...

Read more
Scroll to top