شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Fairytale"

Fairytale

Fairytale I'll pack up all my things and walk away من همه چیزم را برمیدارم و از اینجا می روم I don't want to hear another word you have to say دیگر نمی خواهم کلمه ای از آنچه باید بگویی بشنوم I've been waitin' for so long (so long) من مدتهای مدید انتظار کشیده ام I've just found out there's something wrong (something is wrong) و تنها این را فهمیدیم که یک جای کار ایراد داشت And nothing will get better if I sta ...

Read more
Scroll to top