شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Don’t Ask Me Why"

Don’t Ask Me Why

Don't Ask Me Why I'll go on loving you (loving you), من به دوست داشتنت ادامه می دهم Don't ask me why (don't ask me why) از من مپرس چرا Don't know what else to do هیچ کار دیگری برای انجام دادن نمیشناسم Don't ask me why از من مپرس چرا How sad my heart would be (heart would be) قلب من چهاندوهگین خواهد بود If you should go (if you should go) اگر تو بروی Though you're not good for me اگر چه با من مهربان نیستی I ...

Read more
Scroll to top