شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Crawfish"

Crawfish

Crawfish Crawfish (Crawfish) خرچنگ (خرچنگ) Well I went to the bayou just last night همین دیشب به کنار نهر آب رفتم There wasn't no moon but the stars were bright ماه در آسمان نبود ولی ستارها میدرخشیدند Put a big long hook on a big long pole قلاب بزرگی به یک تیر بزرگ نصب کردم And I pulled Mr Crawfish outa his hole و آقای خرچنگ رو از سوراخش بیرون کشیدم Crawfish (Crawfish خرچنگ (خرچنگ) * See I got em, see the s ...

Read more
Scroll to top