شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "ژیلویس"

Hawaian wedding song-ترجمه

  Hawaian wedding song آواز عروسی هاوایی This is the moment I've waited for این لحظه ایست که در انتظارش بودم I can hear my heart singing میتوانم نغمه قلبم را بشنوم Soon bells will be ringing بزودی زنگها به صدا در می آیند This is the momentOf sweet aloha اکنون لحظه خوش آمد گویی عشقی شیرین است I will love you longer than forever من تو را بیشتر از همیشه دوست خواهم داشت Promise me that you will leave me ne ...

Read more

Have I Told You-ترجمه

Have I Told You Lately That I Love You? آیا به تازگی گفته ام که دوستت دارم؟ Have I told you lately that I love you? آیا به تازگی گفته ام که دوستت دارم؟ Could I tell you once again somehow? آیا میتوانم بار دیگر به طریقی بگویم؟ Have I told with all my heart and soul how I adore you? آیا با تمام قلب و وجودم گفته ام که تو را می پرستم؟ Well darling I'm telling you now بسیار خوب عزیزم اکنون به تو می گویم Have I t ...

Read more

Hard Headed Woman-ترجمه

  Hard Headed Woman زن کله شق Well a hard headed woman, a soft hearted man یه زن کله شق و یه مردرقیق القلب Been the cause of trouble ever since the world began از بدو خلقت باعث بدبختی بشر بودن Oh yeah, ever since the world began آره از وقتی که دنیا شروع شد Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man, uh huh یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده Now Adam told to Eve آدم به حوا گفت: Listen h ...

Read more

Early Mornin Rain-ترجمه

  Early Mornin' Rain باران صبحگاهی In the early mornin' rain در باران صبحگاهی (کنایه از اشک) With a dollar in my hand با دلاری در دستم And an achin' in my heart و دردی کهنه در قلبم And my pockets full of sand و جیبهایی که پر از ماسه است (کنایه از تنگدستی) I'm a long ways from home راه درازی تا مقصد دارم And I miss my loved ones so و همچنین دلتنگ  عشقم هستم In the early mornin' rain در باران صبحگاهی Wit ...

Read more

Hawaiian Sunset

Hawaiian Sunset غروب هاوایی Hawaiian sunset, peeping from the sea غروب خورشید هاوایی از دریا آشکار می شود Smiles and says Aloha to his sweetheart Hawaii لبخند می زند و به دلبرش هاوایی میگوید :خداحافظ The drowsy islands, slumber one by one جزایر خواب آلود یکی یکی به خواب می روند Close their sleepy eyes say goodnight to the sun پلکهای خواب آلودشان را می بندند به خورشید شب به خیر می گویند * Then Hawaii like mi ...

Read more
Scroll to top