شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "ژیلا"

Hawaian wedding song-ترجمه

  Hawaian wedding song آواز عروسی هاوایی This is the moment I've waited for این لحظه ایست که در انتظارش بودم I can hear my heart singing میتوانم نغمه قلبم را بشنوم Soon bells will be ringing بزودی زنگها به صدا در می آیند This is the momentOf sweet aloha اکنون لحظه خوش آمد گویی عشقی شیرین است I will love you longer than forever من تو را بیشتر از همیشه دوست خواهم داشت Promise me that you will leave me ne ...

Read more

Have I Told You-ترجمه

Have I Told You Lately That I Love You? آیا به تازگی گفته ام که دوستت دارم؟ Have I told you lately that I love you? آیا به تازگی گفته ام که دوستت دارم؟ Could I tell you once again somehow? آیا میتوانم بار دیگر به طریقی بگویم؟ Have I told with all my heart and soul how I adore you? آیا با تمام قلب و وجودم گفته ام که تو را می پرستم؟ Well darling I'm telling you now بسیار خوب عزیزم اکنون به تو می گویم Have I t ...

Read more

Hard Headed Woman-ترجمه

  Hard Headed Woman زن کله شق Well a hard headed woman, a soft hearted man یه زن کله شق و یه مردرقیق القلب Been the cause of trouble ever since the world began از بدو خلقت باعث بدبختی بشر بودن Oh yeah, ever since the world began آره از وقتی که دنیا شروع شد Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man, uh huh یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده Now Adam told to Eve آدم به حوا گفت: Listen h ...

Read more

Home Is Where The Heart Is-ترجمه

Home Is Where The Heart Is خانه آنجاست که قلبم آنجاست Home is where the heart is خانه آنجاست که قلبم آنجاست And my heart is anywhere you are و قلبم همانجاست که تو باشی Anywhere you are is home هر کجا تو باشی خانه همانجاست I don't need a mansion on a hill مرا به عمارتی بر فراز تپه ای نیاز نیست That overlooks the sea که چشم اندازی به دریا داشته باشد Anywhere you're with me is home هر کجا با من باشی خانه همانج ...

Read more

His Latest Flame-ترجمه

His Latest Flame آخرین محبوب او A very old friend came by today دوستی بس قدیمی امروز به دیدنم آمد 'Cos he was telling ev'ryone in town زیرا میخواست به هر کسی در شهر بگوید Of the love that he just found در باره محبوبی که به تازگی یافته And Marie's the name of his latest flame و مری نام آخرین محبوب اوست He talked and talked and I heard him say او میگفت و میگفت و من می شنیدم That she had the longest blackest h ...

Read more
Scroll to top