شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "ترجمه الویس"

Reach Out To Jesus- ترجمه

Reach Out To Jesus دستت را بسوی مسیح دراز کن Is your burden heavy as you bear it all alone? آیا مشکلات در حالی که آنها را به تنهایی تحمل میکنی سنگین هستند؟ Does the road you travel harbour dangers yet unknown? آیا جاده ای که در آن سفر میکنی خطرات ناشناخته را می پرورد؟ Are you growin' weary in the struggle of it all? آیا در این همه تقلا احساس خستگی میکنی؟ Jesus will help you when on His name you call با صدا ...

Read more
Scroll to top