شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "ترجمه الویس"

Roustabout-ترجمه

Roustabout واگرد I'm just a roustabout من فقط یه ولگردم Shiftin' from town to town که از شهری به شهر دیگه نقل مکان میکنم No job can hold me down, I'm just a knock-around guy هیچ کاری نمیتونه منو یه جا نگه داره من یه پسر پرسه زن هستم There's a lotta space beneath that sky زیر این آسمون جاهای زیادی (برای پرسه زدن) وجود داره Till I find my place there's no doubt مطمئنا  تا وقتی که جای خودم رو پیدا کنم I'll be ...

Read more

Reach Out To Jesus- ترجمه

Reach Out To Jesus دستت را بسوی مسیح دراز کن Is your burden heavy as you bear it all alone? آیا مشکلات در حالی که آنها را به تنهایی تحمل میکنی سنگین هستند؟ Does the road you travel harbour dangers yet unknown? آیا جاده ای که در آن سفر میکنی خطرات ناشناخته را می پرورد؟ Are you growin' weary in the struggle of it all? آیا در این همه تقلا احساس خستگی میکنی؟ Jesus will help you when on His name you call با صدا ...

Read more
Scroll to top