شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "باران صبحگاهی"

Early Mornin Rain-ترجمه

  Early Mornin' Rain باران صبحگاهی In the early mornin' rain در باران صبحگاهی (کنایه از اشک) With a dollar in my hand با دلاری در دستم And an achin' in my heart و دردی کهنه در قلبم And my pockets full of sand و جیبهایی که پر از ماسه است (کنایه از تنگدستی) I'm a long ways from home راه درازی تا مقصد دارم And I miss my loved ones so و همچنین دلتنگ  عشقم هستم In the early mornin' rain در باران صبحگاهی Wit ...

Read more
Scroll to top