شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Guitar Man

Guitar Man

Guitar Man

این ترانه در سال 1967 توسط “جری رید ” نوشته شد که ورژن او مقام 53 را در چارت موسیقی کانتری در همان سال بدست آورد. خیلی زود پس از آن الویس پریسلی این ترانه را ضبط کرد.
پیتر گورالنیک ، بیوگرافی نویس الویس در اینمورد نوشته : تلاش بر این بود که تن گیتار دقیقا مانند ورژن اصلی باشد اما الویس از نتیجه کار راضی نبود. بنابر این شخص جری رید نواختن گیتار را در ورژن با صدای الویس ، به عهده گرفت.
ورژن الویس تبدیل به ورژن موفق در چارت کانتری و پاپ گردید. این ورژن یک هفته ترانه شماره 1 در چارت موسیقی کانتری باقی ماند.
سیزده سال بعد این ترانه دوباره با ساختار الکتریکی جدید اجرا شد و صدای اورژینال الویس روی آن قرار گرفت ( در آن تاریخ الویس در این دنیا نبود ) که درواقع آخرین ترانه موفق او در چارت کانتری نام گذاری شد و موفق شد از بین صد ترانه برتر تمام دورانها ، مقام بیست و هشتم را کسب کرد.

guitar-man

Well, I quit my job down at the car wash,
من از کارم توی کارواش دست کشیدم
Left my mama a goodbye note,
و یه دستنوشته خداحافظی برای مادرم گذاشتم
By sundown I’d left Kingston,
شبونه کینگستون رو ترک کردم
With my guitar under my coat,
وگیتارم زیر کتم بود
I hitchhiked all the way down to Memphis,
تموم راه رو تا ممفیس ماشین گرفتم
Got a room at the YMCA,
و اتاقی توی انجمن جوونهای مسیحی پیدا کردم
For the next three weeks I went huntin’ them nights,
و برای مدت سه هفته شبها میگشتم و میگشتم
Just lookin’ for a place to play,
فقط به دنبال جایی که بتونم (گیتار) بزنم
Well, I thought my pickin’ would set ’em on fire,
فکر میکردم ساز زدنم آتیششون بزنه
But nobody wanted to hire a guitar man.
ولی هیچکس احتیاجی به یه نوازنده گیتار نداشت
Well, I nearly ’bout starved to death down in Memphis,
راستش داشتم از گرسنگی توی ممفیس میمردم
I run outta money and luck,
پول و شانسم هردو باهم تموم شده بود
So I bought me a ride down to Macon, Georgia,
پس ماشینی برای مکون-جرجیا گرفتم
On a overloaded poultry truck,
که یه کامیون حمل جوجه بود
I thumbed on down to Panama City,
راهی جنوب به سمت پاناما سیتی شدم
Started pickin’ out some o’ them all night bars,
و شروع به سر زدن به بارهای شبونه کردم
Hopin’ I could make myself a dollar,
با این امید که یه کم پول درآرم
Makin’ music on my guitar,
با زخمه زدن روی گیتار
I got the same old story at them all my peers,
اونجا هم همون حرف همیشگی رو شنیدم
There ain’t no room around here for a guitar man
اینجا جایی برای نوازنده گیتار ندارم
We don’t need a guitar man, son
پسر جون ما نوازنده گیتار نمیخوایم
So I slept in the hobo jungles,
پس مثل دوره گردها توی جنگلها می خوابیدم
Roamed a thousand miles off track,
در حالی که هزار مایل راه پیموده بودم
Till I found myself in Mobile Alabama,
تا اینکه به موبیل آلاباما رسیدم
At a club they call Big Jack’s,
و به کلوپی به نام بیل جک
A little four-piece band was jammin’,
یه گروه چهارنفره کوچیک داشتند مثلا ساز می زدن
So I took my guitar and I sat in,
منم گیتارمو برداشتم و نشستم
I showed ’em what a band would sound like,
و بهشون نشون دادم که چطوری باید ساز زد
With a swingin’ little guitar man.
با یه نوازنده گیتار دوره گرد
Show ’em, son
نشونشون بده پسر
If you ever take a trip down to the ocean,
اگه یه وقت گذرت به اطراف اقیانوس افتاد
Find yourself down around Mobile,
یه سری هم به موبیل بزن
Make it on out to a club called Jack’s,
و سراغ کلوپی رو بگیر که اسمش جکه
If you got a little time to kill,
اگه وقتی برای تلف کردن داشتی
Just follow that crowd of people,
فقط دنبال انبوه مردم بیا
You’ll wind up out on his dance floor,
تا اینکه به طبقه رقص برسی
Diggin’ the finest little five-piece group,
و دنبال بهترین گروه کوچیک پنج نفره
Up and down the Gulf of Mexico,
تو سراسر خلیج مکزیکو بگرد
Guess who’s leadin’ that five-piece band,
حدس بزن چه کسی این گروه پنج نفره رو رهبری میکنه
Well, wouldn’t ya know, it’s that swingin’ little guitar man.
خوب نمیدونی؟ همون نوازنده گیتار کوچیک دوره گرد

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top