شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Sand Castles

Sand Castles

Sand-Castles

Sand Castles

قلعه های شنی

 

At night
شباهنگام
When the sky is still
آنگاه که آسمان هنوز روشن است
When the south wind blows
آن هنگام که باد جنوبی می‌وزد
And the air is warm
و هوا گرم است
There’s a world that’s born
دنیایی ست که متولد می شود
And for every child on the beach that day
و برای هر کودکی که آن روز در ساحل بوده
Stands a castle tall and proud
قلعه ای بلند و پرغرور برپا میشود

And the warm wind crawls through the castle walls
و باد گرم از میان دیوارهای قلعه می خزد
And the night folk wake as the warm wind calls
و شبگردان با فراخوان باد گرم، برمی‌خیزند

At night
شباهنگام
When the sky is still
آنگاه که آسمان هنوز روشن است
When the south wind blows
و هنگامی که باد جنوبی می‌وزد
And the air is warm
و هوا گرم است
There’s a world that’s born
دنیایی ست که متولد می شود
Then the fiddler crab plays his violin
آنگاه خرچنگ ویولون نواز، ویولون خود را می نوازد
On the back of a dancing whale
(سوار بر) بر پشت نهنگ رقصنده

While the mermaid sing to the shell they bring
در حالی که پری دریایی، روی صدفی که می آورند آواز می خواند
And the dragon leads with his sweeping tail
و اژدها با دمش آنها را رهبری می کند

At night
شباهنگام
When the sky is still
آنگاه که آسمان هنوز روشن است
When the south wind blows
و هنگامی که باد جنوبی می‌وزد
And the air is warm
و هوا گرم است
There’s a world that’s born
دنیایی ست که متولد می شود

For the rosy dawn
برای طلوعی گلگون
Brings the children on to the beach that’s bright and new
بچه ها را به ساحلی می آورد که روشن و نو شده

And the night folk know as the castles grow
و چون قلعه ها برخواستند، شبگردان آگاه میشوند

They will play once more as the children do
آنها بار دیگر چنان میکنند که بچه ها انجام داده بودند

 

At night
شباهنگام
When the sky is still
آنگاه که آسمان هنوز روشن است
When the south wind blows
و هنگامی که باد جنوبی می‌وزد
And the air is warm
و هوا گرم است
There’s a world that’s born
دنیایی ست که متولد می شود

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  David Hess – Herb Goldberg

تاریخ ضبط: 1965/08/02

این ترانه در تاریخ 2 آگوست 1965 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام  Paradise, Hawaiian Style  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

paradise-hawaiian-style

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1204
Scroll to top