شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » M » My Way

My Way

My-Way

My Way

And now the end is near
و حالا پایان نزدیک است
And so I face the final curtain
ومن با آخرین پرده نمایش روبرو شده ام.
My friend, I’ll say it clear
دوست من آشکارا میگویم.
I’ll state my case of which I’m certain
من موضوعم را که به آن اطمینان دارم
شرح خواهم داد.
I’ve lived a life that’s full
من زندگی کرده ام ، یک زندگی کامل
I’ve travelled each and ev’ry highway
من به همه کوره راهها سفر کرده ام
And more, much more than this,
و بیشتر و خیلی بیشتر از این
I did it my way
من راهم را رفته ام
Regrets, I’ve had a few

افسوس که من چیز اندکی داشته ام
But then again, too few to mention
اما سپس آنقدر کم که نمیتوان آن را بیان کرد
I did what I had to do
من آنچه که باید انجام میدادم
And saw it through without exemption
و متوجه بودم که از چیزی صرف نظر نکنم
I planned each chartered course
من طبق نقشه پیش می رفتم
Each careful step along the byway
در طول کوره راه با دقت قدم بر میداشتم
And more, much more than this,
و بیشتر و خیلی بیشتر از آن
I did it my way
من راهم را رفته ام
Yes there were times I’m sure you knew
بله اوقاتی وجود داشته اند که مطمئنم
تو میدانستی
That I bit off more than I could chew
وقتی لقمه بزرگتر از دهانم بر میداشتم
But through it all when there was doubt
اما سراسر آن وقتی شکی وجود داشت
I ate it up, yeh, and spit it out
تلاشم را رها میکردم و آن را کنار میگذاشتم
I faced it all and I stood tall
با آن روبه رو میشدم و پا بر جا می ایستادم
And did it my way
من راهم را رفته ام
I’ve loved, I’ve laughed and cried
من عاشق بوده ام-خندیده ام و گریه کرده ام
I’ve had my fill, my share of losing
من به اندازه کافی داشته ام وگاهی هم
سهمی در باختن داشته ام
And now as tears subside I find it all so amusing
و حالا در جایی که اشکهایم فرو کش کرده اند
من همه چیز را خنده دار میبینم
To think I did all that and may I say
وقتی فکر میکنم همه چیز را انجام داده ام
“Not in a shy way”
و ممکن است بدون هیچ خجالتی بگویم
Oh no, oh no not me
آه نه نه من
I did it my way
من راهم را رفته ام
What is a man, what has he got
یک مرد برای چه وجود دارد؟
او چه دارد؟
If not himself then he has not
اگر او خودش نباشد پس او هیچ چیزی ندارد
To say the words he truly feels
او باید آنچه را که واقعا احساس میکند بگوید

And not the words of one who kneels
نه آنچه که انسان را به زانو در می آورد
The record shows
یا دداشتها نشان میدهد
I took the blows and did it my way
که من چند بار دچار ضربات روحی شده ام
The record shows
یا دداشتها نشان میدهد
I took the blows and did it my way
که من چند بار دچار ضربات روحی شده ام
I did it my way
من راهم را رفته ام

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Anka – Francois – Revaux

تاریخ ضبط: 1973/01/14

این ترانه که کاور ترانه معروفی از فرانک سیناترا بود نخستین بار توسط الویس در کنسرت هاوایی در 14 فوریه 1973 به صورت لایو اجرا شده و در آلبومی به نام  Aloha from Hawaii Via Satellite منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

aloha-from-hawaii-via-satellite

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top