شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرت الویس پریسلی در نوامبر 1956

عکسهای کنسرت الویس پریسلی در نوامبر 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1956

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

nov1956

 

الویس در سالن ورزشگاه 'آرنا' در شهر تولدوی ایالت اوهایو چنین روزی 22 نوامبر 1956

22 نوامبر 1956 : الویس در سالن ورزشگاه ‘آرنا’ در شهر تولدوی ایالت اوهایو

 

الویس در سالن ورزشگاه 'آرنا' در شهر تولدوی ایالت اوهایو چنین روزی 22 نوامبر 1956

22 نوامبر 1956 : الویس در سالن ورزشگاه ‘آرنا’ در شهر تولدوی ایالت اوهایو

 

الویس در آرنای کلیولند در ایالت اوهایو چنین روزی 23 نوامبر 1956

23 نوامبر 1956 : الویس در آرنای کلیولند در ایالت اوهایو

 

الویس در 'هوبارت آرنا'در شهر تروی ایالت اوهایو چنین روزی 24 نوامبر 1956

24 نوامبر 1956 : الویس در ‘هوبارت آرنا’در شهر تروی ایالت اوهایو

 

الویس در 'هوبارت آرنا'در شهر تروی ایالت اوهایو چنین روزی 24 نوامبر 1956

24 نوامبر 1956 : الویس در ‘هوبارت آرنا’در شهر تروی ایالت اوهایو

 

الویس در پادگان 'جفرسون کانتی' واقع در در شهر لوییز ویل ایالت کنتاکی چنین روزی 25 نوامبر 1956

25 نوامبر 1956 : الویس در پادگان ‘جفرسون کانتی’ واقع در در شهر لوییز ویل ایالت کنتاکی

 

الویس در پادگان 'جفرسون کانتی' واقع در در شهر لوییز ویل ایالت کنتاکی چنین روزی 25 نوامبر 1956

25 نوامبر 1956 : الویس در پادگان ‘جفرسون کانتی’ واقع در در شهر لوییز ویل ایالت کنتاکی

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top